• Pepijn (16 jaar)
  Bejaarden zijn eigenlijk heel gewone mensen, logisch ook natuurlijk...!
 • Najima (15 jaar)
  Ik ben na mijn stage zelfs nog een paar keer terug geweest!
 • Koen (15 jaar)
  Het was leuk! Ik heb zelfs meer uren gemaakt dan verplicht was.
 • Jaafar (15 jaar)
  Fantastisch dat ik het trainen van de F-jes ook als maatschappelijke stage kon gebruiken!
 • Lisa (14 jaar)
  Ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn maar ze waren eigenlijk alleen al heel blij met onze aanwezigheid!

Informatie voor ouders

Het ministerie van OCW heeft bepaald dat vanaf schooljaar 2011-2012 alle leerlingen die instromen in het Voortgezet Onderwijs verplicht maatschappelijke stage moeten lopen gedurende de tijd dat ze op school zitten. Het gaat in totaal om 30 uur voor alle leerlingen van alle niveaus. Leerlingen van het praktijkonderwijs vallen niet onder deze regeling. Voor hen is de maatschappelijke stage niet verplicht.


Wat is maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage is een activiteit waarbij leerlingen buiten de school vrijwilligerswerk doen en zo een bijdrage leveren aan de samenleving.

Doel van maatschappelijke stage

In onze samenleving wordt heel veel gedaan door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou onze samenleving er heel anders uitzien. Misschien kon uw kind wel niet meer  sporten. Wie zou er nog iets organiseren voor de jongeren in de buurt of de ouderen in het verzorgingstehuis? Waarschijnlijk zou het zwembad, de kinderboerderij of de speeltuin om de hoek helemaal niet meer open zijn. Overal zijn vrijwilligers aan het werk.

De maatschappelijke stage legt een verband tussen uw kind, de school en de samenleving. Zo worden de leerlingen betrokken bij de maatschappij. Bij een maatschappelijke stage maakt uw zoon/dochter kennis met vrijwilligerswerk.

Daarnaast kan de stage een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind:

 • Uw kind leert verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en anderen.
 • Uw kind ontdekt waar hij/zij goed in is
 • Uw kind ontdekt wat hij/zij leuk vindt
 • Uw kind ervaart dat iets doen voor een ander een goed gevoel geeft.
 • Uw kind ontdekt het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving
 • Uw kind ontwikkelt hun sociale en communicatieve vaardigheden

Hoe vind uw zoon/dochter een stageplaats?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een stageplaats te vinden:

 • Via deze website www.mas-xpress.nl.
 • Via het eigen netwerk (familie- en kennissenkring)
 • Via de mentor of de coördinator Maatschappelijke Stages op school

Voorbeelden van maatschappelijke stages:

 • Helpen op een kinderboerderij
 • (voetbal)training geven aan kinderen
 • Organiseren van een verwenmiddag voor ouderen
 • Ouderen leren omgaan met de computer of andere apparatuur
 • Voorlezen tijdens naschoolse opvang
 • Opzetten van een website voor een vrijwilligersorganisatie

De rol van de mentor

Op veel scholen is de mentor is het 1e aanspreekpunt voor leerling en/of ouder. Hij/zij bespreekt in de mentorlessen regelmatig de maatschappelijke stage en beoordeelt zowel vooraf als achteraf de stage(plaats).

Zo zal er voor stages (buitenschoolse activiteiten) een stagecontract worden opgemaakt en zal de leerling een stageverslag gaan maken. Dit verslag wordt ook door de mentor beoordeeld.

De rol van de Coördinator Maatschappelijke Stages

De Coördinator Maatschappelijke Stage organiseert en coördineert alle activiteiten rondom de maatschappelijke stage. Hij/zij heeft contacten met de stagemakelaar (dit is de vrijwilligerscentrale, zij helpen stageorganisaties en scholen om de maatschappelijke stage goed op te zetten) en met de stagebiedende organisaties/instellingen. Daarnaast zorgt hij/zij meestal voor de administratie van uren, contracten en verslagen.

Wat kunt u als ouder(s)/verzorger(s) doen?

1. Meedenken bij het vinden van een stageplaats

U kent uw kind het beste. Waar is uw kind goed in, wat vindt hij/zij leuk en interessant? En welke stageplaats en taken passen daarbij?

Binnen uw sociale netwerk liggen misschien ook mogelijkheden voor een maatschappelijke stage. Via uw werkcontacten, sport- of hobbyvereniging en kennissenkring kan uw kind misschien een stageplaats vinden.

2. Een voorbeeld zijn

Uw eigen houding ten opzichte van vrijwilligerswerk heeft invloed op het beeld dat uw kind heeft van vrijwilligerswerk. Door een positieve houding ten opzichte van maatschappelijke stage, motiveert u uw kind. Door zelf anderen te helpen bent u een goed voorbeeld.

3. Interesse en waardering tonen

Door belangstelling te tonen en vragen te stellen aan uw kind draagt u bij aan het succes van de maatschappelijke stage.

Laat uw kind weten dat u trots op hem/haar bent en dat u zijn/haar inzet waardeert. Wijs uw kind erop wat de ander aan zijn/haar hulp en inzet heeft.

4. Trek aan de bel wanneer u problemen signaleert

Ook de school en stagebieders moeten soms ontdekken wat werkt en wat niet. U kunt daar als ouders aan bijdragen door eventuele problemen tijdig aan te kaarten bij de school. Met uw opmerkingen kan de school het beleid verbeteren.

5. Help uw zoon/dochter bij het nakomen van zijn/haar afspraken.

Het komt helaas voor dat een leerling in zijn enthousiasme een stage heeft toegezegd terwijl later blijkt dat hij/zij niet kan vanwege andere verplichtingen (bv. sport). Dit leidt tot problemen bij de stagebieder, die op de stagiaire(s) rekent. Help uw kind door hem/haar op zijn verantwoordelijkheid te wijzen bij het nakomen van zijn/haar afspraken.

Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen de mentor van uw kind of de coördinator Maatschappelijke Stages op de school. U kunt ook een kijkje nemen op:

www.maatschappelijkestage.nl